VARIATIES IN SCHRIJFWIJZE ONZER FAMILIENAAM IN TWENTE.

 

(Familieblad No. 18 – mrt 1979, blz. 471 - 472)

 

Diegenen onder onze lezers die zich daadwerkelijk bezig hebben gehouden met onderzoek naar onze familie in Twente kunnen er over meepraten hoe verhaspeld onze achternamen in de oude archiefstukken staan opgeschreven. Trouwens in ons blad zijn daarvan ook al verschillende staaltjes bekend gemaakt. Hieronder zullen nog enige voorbeelden volgen om aan te tonen hoe moeilijk het is om in Twente genealogie te bedrijven, omdat hier, in het bijzonder bij de boerenfamilies ten platte lande familienamen opeens kunnen verdwijnen om te veranderen in de familienaam van de vrouw, doorgaans als iemand met een “erfdochter” trouwt en daarop bij zijn bruid op haar boerderij intrekt, maar bovendien omdat men blijkbaar aan voor altijd vaststaande familienamen in Twente erg weinig waarde hechtte. Men nam veelal genoegen met een voor ons gevoel nogal vage aanduiding van de persoon waarom het ging. Van de “soepelheid” waarmee met onze naam werd omgesprongen voor dat de burgerlijke stand daar een stokje voor stak vonden we onlangs weer een aantal treffende voorbeelden. Op erve KOTMAN bij Twekkelo (dat reeds in 1188 als DOMUS TON KOTHEN bekend stond) worden in een oude lade een aantal papieren bewaard, die teruggaan tot 1797. Zij behoorden aan de oorspronkelijke bewoners, die TEN CATE heetten. Die naam wordt in de stukken ook het meest gebruikt, al wisselt de C ook geregeld met de K. Maar daarnaast heten de bewoners tot 1827 (in welk jaar zij uitstierven en opgevolgd werden door de familie Averink, die er nu nog steeds woont) op de meest afwisselende manier KATMAN, KATEMAN en KOTTEMAN. In 1816 is de naam zelfs KORTEMAN geworden. In 1822 heet de weduwe van de laatste bewoner nog wel TEN CATE, maar dan heet het huis plotseling KATMAN i.p.m. TEN C(K)ATE, om tenslotte definitief te veranderen in “KORTMAN in Twekkelo”.

 

Nog erger maakt het de pastoor van Borne met zijn katholieke TEN CATE’S in die buurt. Wij bladeren wat rond in doop- en trouwboeken van zijn kerk:

 

·        In 1795 huwden HERMAN KORTE sive (= of) TEN KATE en Agnes Spijker. Twee jaar later wordt een kind van beiden  gedoopt, bij welke gelegenheid de vader ditmaal HERMAN TEN KATE nunc (= nu) SPIJKER heet. Hier had dus een huwelijk met een “Erfdochter” plaatsgevonden die op “het Spieker” woonde;

·        In 1797 wordt ook een zoon gedoopt van een BERNARDUS TEN KATE sive (= of) KORTE en Hendrika Wildijk;

·        In 1800 trouwen JOANNES KORTE sive TEN KAATE en Euphemia Leurink. In 1802 wordt de dochter BERENDINA gedoopt als het kind van JOHANNS KOTTE en Euphemia Leurink;

·        Nog erger gaat het bij de doopinschrijving van HENRICUS, zoon van GERARDUS TEN KATE alias KORTEBOER (sic!) en Hermina Kölner;

·        In een ouder RK-Trouwboek van Borne heten de naamgenoten afwisselend TEN C(K)ATE, TEN KOTTE, alleen maar KOTTE, doch ook CORTEMANS en CORTENAAR!

 

Ook anderen is het opgevallen hoe eigenaardig het met de familienamen kan toegaan in Twente. “Boeren hebben een bijnaam”, schrijft W. G. A.  J. RORING in: “Eén een ander over namen in Twente”. Driemaandelijkse bladen Dl. 5 (1906), pag. 101-f,  “waaronder zij algemeen bekend zijn en daarnaast hun eigenlijke familienaam, met andere woorden ‘zoals zij zich laten inschrijven’. Gemakkelijk komt men deze laatste niet te weten en ‘nen vremde kan geruime tijd naast zijn buurman gewoond hebben zonder diens officiële naam ooit gehoord te hebben”. Zo iets kon natuurlijk ook de dominee, de pastoor of de notaris overkomen, hetgeen mogelijk en verklaring zou kunnen opleveren voor de vele verschrijvingen. “Hé hèt zó, moarschrieft zich zó” heeft al menigeen die genealogie bedreef in Twentes landouwen tot wanhoop gebracht. . . .

Het hangt er dan enkel maar van af met wat voor variaties onze naam in 1813 in de burgerlijke standregisters terecht komt of de dragers (met hun nageslacht) al dan niet als een TEN K(C)ATE verder door hun leven zullen gaan. Er kunnen zo TEN KATE’s opduiken die van oorsprong geheel anders heten, maar - omdat ze met een “Erfdochter” TEN KATE trouwden - die naam overnamen. Aan de andere kant kunnen er op deze manier ook weer TEN KATE’s spoorloos uit hun stambomen verdwijnen. In ruime mate krijgen wij voor 1813 met zulke moeilijkheden te kampen, in het bijzonder bij de TEN KATE’s die nog boer zijn. Het is schrijver dezes dan ook steeds nog niet duidelijk hoe zo “Boerenstamboom” opgesteld moet worden. Zodra de afstammelingen, burger worden en zich neerzetten in een dorp of in een stad houden deze nazaten doorgaans hardnekkig de oude familienaam in ere zonder er veel veranderingen in aan te brengen. Hoogstens verwisselen zij de beginletter C of K van tijd tot tijd, althans voor 1813, want nu mag dat niet meer.